baby teleported to Ninh Thuận

baby wrote "nhà không có gì ngoài #chanh nhìn thôi đã chải nước miếng " at Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023