kiêu diem teleported to Quán Hủ Tiếu Bò Kho

kiêu diem wrote "món #hutueubokho #thucan #Vietnam " at 162 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023