Huyen My teleported to Quán Hủ Tiếu Bò Kho

Huyen My wrote "#hutieubokho Cho #bữatối Gia đình #nhahang #Vietnam #vietnam 🥘🫕🥗🥙🥖🥖" at 162 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023