Manju Manoj teleported to Vietnam Military History Museum

Manju Manoj wrote "#eveningcoffe #coffetime #eveningwalk " at 28A Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023