live soccer streams teleported to The SoulHeart

live soccer streams wrote "🍔 HAMBURGER BAOZ 🍔 Bạn đã thử chưa ... té quá tiệm tui Thử 1 miếng .... rồi hãy đi mần nhé. 🥪🌮🥙 —————————————————— 🪴 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐥𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 - 𝐓𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲 𝐞𝐪𝐮𝐚𝐥𝐬 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢" at 149/8 Bành Văn Trân, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

🍔 HAMBURGER BAOZ 🍔 
Bạn đã thử chưa ... té quá tiệm tui 
Thử 1 miếng .... rồi hãy đi mần nhé. 🥪🌮🥙
——————————————————
🪴 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐥𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 - 𝐓𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲 𝐞𝐪𝐮𝐚𝐥𝐬 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023