kiêu diem teleported to Quán Rượu Lên Mây

kiêu diem wrote "#ruou đay là rượu gì ta 🤔🥂🥂🥂" at 7b Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

#ruou đay là rượu gì ta 🤔🥂🥂🥂
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023