Huyen My teleported to Quán trà sữa TRÀ THẦY

Huyen My wrote "thèm quá đỉnh của trà sữa #trasua" at RQ7F+452, Đường số 17, Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023