Huyen My teleported to Quán Phở Uyên

Huyen My wrote "món ăn hôm nay mời cả nhà #comga #phobo #thucan giađình 😋🤤🧑‍🍳🧑‍🍳🍳🏠🍚🍲🥩🦞" at 10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023