Huyen My teleported to LotteRIA Nguyen Van Qua

Huyen My wrote "vào bếp chiên #hanhtay thôi nào đơn giản ngon dể làm tại nhà 🏠 cùng ngầu làm thôi cả nhà #hanhtaychienxu #talkomi #Vietnam " at 867A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023