baby teleported to Trà Sữa Phượng Hoàng

baby wrote "#trasua món yeu thích của tôi #quan10 #tphcm" at 317B Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

#trasua món yeu thích của tôi #quan10 #tphcm
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023