Bảo Nguyên teleported to Từ xuyên phượng sơn lục ngạn bắc giang

Bảo Nguyên wrote "đậu hủ tứ xuyên món ngoan người Hoa #vietnam #talkomi" at 8FJ7+5WQ, QL31, Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023