Bảo Nguyên teleported to Hủ Tiếu Mì Sườn Kho

Bảo Nguyên wrote "hủ tiếu sường khoo #hủtieu #vietnam #talkomi" at 192 Đ. Ng. Quyền, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022