Huyen My teleported to Quán Cơm Cây Điệp

Huyen My wrote "món #thịtkho ăn cơm là nghiền #binhthuan #Vietnam " at 147 AH1, Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023