Bảo Nguyên teleported to Chè Tâm Tâm

Bảo Nguyên wrote "nhìn con hèo kiaaa #chè #vietnam #quanangantoi #talkomi " at 14 Trần Xuân Hoà, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023