Giang giang teleported to Quán Trà Sữa - Ăn Vặt Nguyên's Store

Giang giang wrote "thèm #trasua 🤤😋#dongnai" at W7G2+FQP, Thích Quảng Đức, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023