Bảo Nguyên teleported to Đồ Ăn Hàn Quốc Chuẩn Hàn

Bảo Nguyên wrote "bò tảng siêuu bự mà rẽ nữa #bòtang #vietnam #talkomi" at 8 Ngh. 180/29 P. Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 100000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022