Giang giang teleported to Ninh Thuận

Giang giang wrote "món me riêm quê tôi ăn là ghiện #meriem #phanran #ninhthuan" at Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023