Bảo Nguyên teleported to Sủi cảo 177 Hà Tôn Quyền

Bảo Nguyên wrote "sủo cảo bạn thích ăn nước hay khô #sủicao #vietnam #talkomi" at 177A Đ. Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023