Bảo Nguyên teleported to Bò Chị Ba

Bảo Nguyên wrote "bò nướng thìn đã thấy ngon #bònuong #vietnam #talkomi" at 219/9/13 Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023