Bảo Nguyên teleported to Quán Hy Mập Đà Lạt

Bảo Nguyên wrote "tôm hùm đất #tômhum #vietnam #talkomi" at Lô LK, KQH 128, Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023