Bảo Hân teleported to Trà Sữa Candy

Bảo Hân wrote "nghe mùi mập😢 #trasua #vietnam #talkomi" at HXCX+8G2, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023