Bảo Nguyên teleported to Phúc Drink 172/29 Tô Hiệu

Bảo Nguyên wrote "đồ ăn này mà đem đi câm trại thì tuyệt ha #cômbodchien #vietanm#talkomi" at 29, 172/29 Tô Hiệu, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022