Bảo Hân teleported to Hoa Quả Sạch Nha Trang

Bảo Hân wrote "ngọt ngọt chua chua🤤 #dứa #vietnam #talkomi" at 08 Đ. A1, Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 57000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022