Bảo Hân teleported to Quảng trường Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận (Square)

Bảo Hân wrote "ngọt ngọt mát mát #khúcbạch #chèthái #vietnam #talkomi" at HX8X+4RG, Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023