Tú Linh teleported to Tân Châu

Tú Linh wrote "quê chồng ..bao đẹp bao mát bao ăn bao ở ##thứcan ##talkomi ##" at Tân Châu, Di Linh District, Lam Dong, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023