Lài Hoa teleported to MATSURI - Japanese Restaurant - Xuan Thuy

Lài Hoa wrote "Bluefin Tuna is a popular dish in Japan. At #𝐌𝐀𝐓𝐒𝐔𝐑𝐈, 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐟𝐢𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐚 𝐒𝐚𝐬𝐡𝐢𝐦𝐢 & 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐟𝐢𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐚 𝐍𝐢𝐠𝐢𝐫𝐢 ⛩ #japanese restaurant #sushi nearby sashimi nigiri #menu #grab" at 83 Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023