hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Quán Cà Ri - Gà Ta - Vịt

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "món cà ry gà 🐔 🐓 🍗 #caryga #khoaitay # thucan #Vietnam #Talkomi " at 360 Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023