sen teleported to Quán Chè Hiển Khánh

sen wrote "chè thái cho bữa tối #chèthai " at 718 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

chè thái cho bữa tối #chèthai
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023