Bảo Nguyên teleported to Cút chiên bơ - Cô Năm

Bảo Nguyên wrote "cúc chiên bơ với cúc chiên mắm tỏi ngonnn #cucchien #vietnam #talkomi" at 54 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023