Sự Lý teleported to Nguyễn Văn Quá

Sự Lý wrote "#xuhuong #nghethuat xăm hình #lamdep #SDCC" at Nguyễn Văn Quá, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023