kiêu diem teleported to Nhà Hàng Bò Tơ Hạ Long

kiêu diem wrote "#thitbo #Vietnam #SDCC" at X2F8+HR4, ĐCT Nội Bài - Hạ Long, Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023