Sự Lý teleported to Bún Đậu Mắm Tôm Chí Phèo

Sự Lý wrote "bún đậu cô ba món ngon #banhhoi #bundaumantom #mónngon #talkomi " at 149 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023