Bảo Nguyên teleported to BÁNH MÌ CHIÊN TÔM CÔ SEN

Bảo Nguyên wrote "vánh mì chiên tôm nghe lạ quá ha mợi người #bánhmichientom #vietnam #talkomi #talkomi #SDCC2022 #SDCC" at 403 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022