Bảo Nguyên teleported to Quán A7 Lẩu gà lá é Phú Yên

Bảo Nguyên wrote "lẫu Gà lá É chính gốc nhaa mấy bạn #Lẫuga #vietnam #talkomi #SDCC2022 #SDCC" at 14/5 bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022