Huyen My teleported to Quán bánh

Huyen My wrote "bánh tai Yến cã nhà #banhtaiyen #Talkomi #SDCC2022 #Vietnam " at 10 Hồng Bàng, Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023