Phương Huyền teleported to Vĩnh Lộc B

Phương Huyền wrote "#amthuc canh chua cá thác lác " at Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023