kiêu diem teleported to Burger King Trường Chinh

kiêu diem wrote "bữa tối #hamburger #khoaitay #haisan #Vietnam # xuhuong #talkomi" at 138A Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023