Huyền Nguyễn teleported to Quán Hải Sản Thanh Sương

Huyền Nguyễn wrote "khoái nhất món này #soquyet #monan #amthuc #xuhuong #talkomi" at 21, 25 Trần Phú, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023