Bảo Nguyên teleported to Phở Phiêu Ký 標記

Bảo Nguyên wrote "phở nhưng sao nó lạ lắm #phỏhoa #vietnam #talkomi" at 21 Nguyễn Án, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022