Huyen My teleported to Quán Coffee & Home 11:11

Huyen My wrote "thực đơn cho buổi sáng 🤣🤣🤣#coffee #xoai # Vietnam #talkomi" at 77 Phạm Văn Xảo, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023