Bảo Nguyên teleported to Quán Chè Khúc Bạch

Bảo Nguyên wrote "chè cúc bạch đã bao lâu rồi bạn chưa ăn #chècucbach #vietnam #talkomi" at 6 Thiên Phước, Phường 9, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022