Bảo Nguyên teleported to Quán Nguyên's

Bảo Nguyên wrote "bạn đã thử món Hồng Kong chưaaa #monngon #vietnam #talkomi" at 24 Pasteur, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023