Bảo Nguyên teleported to Xôi Xéo Bà 3 Béo

Bảo Nguyên wrote "Xôi gì nhìn mà đã thấy quá là thèm thèm lunn #xôixeo #vietnam #talkomi" at 101 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022