Bảo Nguyên teleported to Au Lac Do Brazil

Bảo Nguyên wrote "nhìn anh cắt thịt là đã thấy ngon ngon rồiii #thịtnuong #vietnam #talkomi" at 40 Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022