Huyen My teleported to Jollibee Tô Ký

Huyen My wrote "#pizza với #burger ngay nào cũng ăn chắc sẽ thành một con heo không được phải kiên ăn thôi" at VJ58+QX5, Trung My Tay, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023