Sự Lý teleported to Quán Hải Sản Tám Mẹo

Sự Lý wrote "thèm Hải sản bay giơ qua đi #haisan #thitnuong " at 40 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa 65000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023