Phuong Bui teleported to Vĩnh Lộc B

Phuong Bui wrote "#buasanghomnay#chao lòng huyết de # cùng takomi ❤️ vui mỗi ngày " at Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023