hoa sen teleported to Quán Cà Ri - Gà Ta - Vịt

hoa sen wrote "món ăn #cariga #thucan " at 360 Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023