kiêu diem teleported to Bò Tơ Nhân Phát

kiêu diem wrote "#boto quán bò tơ ở đay rất ngon #vietnam " at 160 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022