Bảo Nguyên teleported to Quán Cơm Tiều Châu Tín Dũ 信裕潮州飯粥

Bảo Nguyên wrote "cơm Tiều đầy mới lạ#cơmTieu #vietnam #talkomi" at 243 Tân Thành, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022